DISC Játékszabályzat (lezárva)

1. Szervező

A Játék szervezője a Bende Management Consulting Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Szent Korona utca 19.; nyilvántartási szám: 13 09 159108; adószám: 24114815-2-13 (a továbbiakban: „Szervező”).

2. Résztvevők

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte és Magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

3. Játék időtartama

A Játékra történő jelentkezés 2023. október 10. napján 10 óra 00 perctől addig tart, amíg be nem érkezik az első 5 releváns Játékos űrlapja, de legkésőbb 2023. december 31. napján 16 óra 59 percig tart.

4. Nyeremény

5 darab DISC Viselkedésprofil. A kitöltése előtt szükséges fél órás online előkészítő beszélgetést, a DISC Viselkedésprofil eredményének értelmezését és annak gyakorlati hasznosítását elindító 1,5 órás online konzultációt is tartalmazó nyeremény értéke 230€.
A nyeremény nem váltható készpénzre és nem ruházható át. A játék során öt Nyertes kerül megnevezésre.

5. Nyertes kiválasztása

A Játékosnak ki kell töltenie az itt található űrlapot.

Az első 5 releváns űrlapot beküldő Játékos jogosult a nyereményre.

6. Nyertesek értesítése

A Nyerteseket a Szervező e-mailben vagy telefonon értesíti. Amennyiben a Nyertesek adatszolgáltatása valamilyen oknál fogva elmarad vagy meghiúsul (pl.: technikai okok, vagy a kisorsolt Nyertes az értesítéstől számított 7. munkanapon 10:00 óráig - az értesítés napja az első munkanapnak számít) elmulasztja az adatszolgáltatást, úgy a nyeremény sorsolásától számított 7. munkanapon 10:00 órakor a Szervező Pótnyertest sorsol. A Pótnyertes kisorsolásának pillanatától a Pótnyertes jogosult a nyereményekre és az eredeti Nyertesként értesített Résztvevő nem tarthat további igényt a nyereményre. Amennyiben a Pótnyertes adatszolgáltatása valamilyen oknál fogva elmarad vagy meghiúsul az értesítéstől számított 7. munkanapon 10:00 óráig (az értesítés napja az első munkanapnak számít), úgy a sorsolást követő 14. munkanap 10:00 órakor a nyeremény visszaszáll a Szervezőre és további Nyertesek nem kerülnek kisorsolásra.

7. Nyeremény átvétele

A nyeremény átvételi lehetőségeiről személyesen egyeztetünk a Nyertessel.

8. Egyéb költségek

A Nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

9. Adatvédelem

Szervező, mint adatfeldolgozó végzi a Résztvevők személyes adatainak feldolgozását a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása, illetve a Nyertes adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.

A Résztvevő a játékon való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrált nevét és a játékra történő jelentkezés tényét a Szervező a játék lebonyolítása okán kezelje. A Résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező nem ismeri a Résztvevő adatait, így a Résztvevő nem tud részt venni a játékban.

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: a Nyertes a vezeték- és keresztnevének, cégnevének, jelenleg betöltött munkakörének és céges e-mail címének, illetve telefonszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a Szervező a játék lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából kezelje. A Nyertesek adatait a Szervező a nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

A Résztvevők adatszolgáltatása önkéntes és a Nyertes személy tudomásul veszi, hogy ha Nyertesként az értesítéstől számított 7. munkanapon 10:00 óráig (az értesítés napja az első munkanapnak számít) a Szervező felé a nyereményátadáshoz szükséges adatszolgáltatást elmulasztja, úgy nyereményére nem tarthat igényt. A Résztvevő, ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt.

Az adatkezelés időtartama: A nem nyertes Résztvevők személyes adatai a nyereményjáték lezárásától számított hat hónapig kerülnek megőrzésre, a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos bármely vitás kérdés eldöntése céljából. A nyertes Résztvevők személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.

A Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a Résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek. A Résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését. A megadott személyes adatai törlését bármely Résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni. A Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását. Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.
A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a Szervező a Bende Consulting Facebook elérhetőségén privát üzenetben, illetve következő e-mail címen fogadja: office@bendeconsulting.hu

A megadott személyes adatokat a Szervező dolgozói közül kizárólag azok ismerhetik meg, akik ténylegesen közreműködnek a nyereményjáték technikai lebonyolításában, illetve a játékkal összefüggő, jogszabályban előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítésében. A Szervező az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A személyes adatok jogellenes kezelésének észlelése esetén kérjük értesítsék a Szervezőt a Bende Consulting Facebook elérhetőségén privát üzenetben, vagy a következő e-mail címen: office@bendeconsulting.hu A Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a Résztvevő adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy bírósághoz fordulhat.

A jelentkezéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataidat az Általános játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató 9. pontjában (Adatvédelem) foglalt tájékoztató szerint – a játék lebonyolításával összefüggésben – kezeljük.